Volha Kalakoltsava, Lizaveta Bibikava, Alana Ivory Granica


PL | Granica
Warsztat „Granica” to zajęcia artystyczno-teatralne, na których stworzyliśmy wspólną przestrzeń do refleksji i badań naszych granic emocjonalnych i fizycznych. Punktem wyjścia do spotkania była potrzeba pracy z długotrwałym stresem manifestującym się w naszych ciałach i głowach – wywołanym kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, ale też kryzysem ekologicznym czy ogólną sytuacją społeczno-polityczną. Zaczęliśmy zajęcia od badania odczuć w ciele, kształtując przestrzeń dla doświadczeń związanych z granicami w życiu prywatnym i publicznym. Improwizowaliśmy z ciałem poprzez techniki aktorskie, pogłębiając świadomość ciała i rozwijając zaufanie do własnej wyobraźni, opisując ruchem historie i obrazy. Rozmawialiśmy o doświadczeniu granic w naszym życiu. Dzięki pracy z kamerą powstał krótki materiał filmowy z warsztatów.

ENG | Border
The “Border” is an artistic and theatre workshop where we have created a common space for reflection and research on our emotional and physical boundaries. The starting point for the meeting was the need to work with long-term stress manifested in our bodies and minds – caused by the crisis on the Polish-Belarusian border, but also with the ecological crisis or general socio-political situation. We started the workshop with examining the sensations in our bodies, shaping the space for experiences related to the boundaries in private and public life. We improvised with our bodies through acting techniques, deepening the awareness of the body and developing confidence in our own imagination, describing the stories and images through our movement. We talked about experiencing borders in our life. Thanks to the work with a camera, a short footage of the workshop has been made.

PL

Volha Kalakoltsava – studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na wydziale teatralnym. Pracuje jako aktorka teatralna i filmowa, prowadzi warsztaty aktorskie dla dzieci i dorosłych, zajęcia z samorozwoju i międzykulturowe.

Lizaveta Bibikava – w ramach działań Strefy WolnoSłowej bierze udział w spektaklach i performansach. Zajmuje się aktorstwem, pisaniem tekstów i nagrywaniem dźwięków.

Alana Ivory – aktorka, reżyserka, nauczycielka dyscyplin teatralnych, kulturolog, reżyserka spektakli, konkursów, festiwali. Pracuje z profesjonalnymi aktorami oraz teatrami amatorskimi.

Współpraca: Maria Sadowska – studentka komunikacji wizualnej w School of Form. Swoich sił próbuje w projektach filmowych oraz graficznych. W wolnym czasie lubi jeździć na desce, robić zdjęcia i czytać poezję.

ENG

Volha Kalakoltsava – she studied at the Academy of Fine Arts in Minsk at the theatre department. She works as a theatre and film actress, runs acting workshops for children and adults, as well as self-development and intercultural classes.

Lizaveta Bibikava – as part of the activities of Strefa WolnoSłowa foundation, she participates in theatre plays and performances. She is active in acting, writing and recording sounds.

Alana Ivory – actress, director, teacher of theatre disciplines, culturologist, director of theatre plays, competitions and festival. She works with professional actors and amateur theatres.

Cooperation: Maria Sadowska – student of visual communication at the School of Form. She tries her hand at film and graphic projects. In her spare time she enjoys skateboarding, taking photos and reading poetry

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej