grafika będąca wariacją karty do głosowania

Magdalena Krysiak
Czerwień krwi


grafika będąca wariacją karty do głosowania

PL | Czerwień krwi
Animacja stworzona jako dokumentacja doświadczeń systemowego rasizmu w Polsce. Powstała na podstawie serii rozmów toczonych w trakcie procesu wizowego, w dużej mierze na korytarzach urzędów. Zawiera sytuacje towarzyszące procesowi migracji i życia w Polsce osób Czarnych. Scenariusz oparty na głębszej współpracy z jedną rodziną z Zimbabwe próbującą połączyć się w nowym kraju jest jednocześnie refleksją nad doświadczeniami osób Czarnych w Polsce.

ENG | The Red of the Blood
Animation created as a documentation of the experiences of systemic racism in Poland. It was created on the basis of a series of interviews during the visa process, largely in the corridors of offices. It contains situations accompanying the process of migration and life of Black people in Poland. The scenario based on deeper cooperation with one family from Zimbabwe trying to reunite in a new country is also a reflection on the experiences of Black people in Poland.

grafika będąca wariacją karty do głosowania

PL

Magdalena Krysiak –  interdyscyplinarna artystka wizualna, studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku sztuka i media, zaangażowana w działania dekolonizacyjne, asystentka w badaniach dotyczących migracji i Afryki Subsaharyjskiej

We współpracy z rodziną Mutsvara

ENG

Magdalena Krysiakinterdisciplinary visual artist, student of the Pedagogical University of Krakow in the field of art and media, involved in decolonization activities, assistant in research on migration and Sub-Saharan Africa.

In cooperation with the Mutsvara family

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Dowiedz się więcej