Image Economies | Ekonomie obrazu


PL | Ekonomie obrazów to seria dyskusji z czołowymi badacz(k)ami na świecie poświęconych współczesnej kulturze wizualnej i jej związkom z ekonomią. Podczas spotkań w ramach cyklu będziemy zajmować się różnymi aspektami ekonomii obrazowej od ekonomicznej natury języka filmowego, przez dekolonialne praktyki i sposoby produkcji czy cyrkulację obrazów w późnym kapitalizmie aż do anachronicznych relacji między starożytnymi i współczesnymi pojęciami wartości i wymiany. Będziemy także dyskutować o ekonomicznych uwarunkowaniach współczesnych praktyk i instytucji wystawienniczych a także o filmowych tradycjach ukazywania logiki kapitalizmu i kolonizacji. Będziemy przyglądać się obrazom obdarzonym potencjałem kwestionowania, zawieszania czy demaskowania ekonomicznego wyzysku i przypominania, że tak jak nie ma Jednego obrazu tak też nie ma Jednej ekonomii.

ENG | Image Economies is a series of encounters with leading international scholars working on the subjects related with contemporary visual culture and its interconnectedness with economy. During these discussions we are going to touch upon various aspects of the image economies ranging from economical nature of film language, through decolonial practices and modes of production and circulation of images in late capitalism, to anachronistic relation between ancient and contemporary concepts of exchange or value. We are also going to debate economic conditions of today’s exhibition’s practices and institutions or cinematographic traditions of depicting colonial logic and capitalist system. We are going to look for images with a potential to question, suspend or unmask economical exploitation and remind us that just as there is no One image there is no One economy.

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Kuratorki | Curators: Paweł Mościcki, Elena Vogman

Elena Vogman jest badaczką zajmującą się komparatystyką literacką i mediami. Od 2021 roku jest kieruje projektem badawczym »Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the Humanities in Postwar Europe« finansowanym przez Freigeist Fellow of the VolkswagenStiftung na Bauhaus-Universität Weimar. Studiowała w Berlinie i Paryżu, napisała dysertację na Freie Universität w Berlin na temat Sergieja Eisensteina i jego obszernego projektu teoretycznego zwanego »Metodą«. Opublikowała dwie książki: Sinnliches Denken. Eisensteins exzentrische Methode (Myślenie zmysłowe. Esscentryczna metoda Eisensteina, diaphanes, 2018) i Dance of Values. Sergei Eisenstein’s Capital Project (Taniec wartości. Projekt Kapitału Siergieja Eisensteina, diaphanes 2019). Była gościnną profesorką w École normale supérieure w Paryżu i na  New York University w Szanghaju, a także współpracowała na poziomie postdoc z International Research Institute for Cultural Technology and Media Philosophy (IKKM), Bauhaus Universität w Weimarze i w ramach projektu DFG »Rhythm and Projection« na Freie Universität w Berlinie.

Elena Vogman is a scholar of comparative literature and media. Since 2021 she is Principal Investigator of the research project »Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the Humanities in Postwar Europe« sponsored by the Freigeist Fellow of the VolkswagenStiftung at Bauhaus-Universität Weimar. She studied in Berlin and Paris and wrote her dissertation at Freie Universität, Berlin on Sergei Eisenstein’s vast theory project »Method.« She has published two books: Sinnliches Denken. Eisensteins exzentrische Methode (diaphanes, 2018) and Dance of Values. Sergei Eisenstein’s Capital Project (diaphanes 2019). She was Visiting Professor at École normale supérieure, Paris and New York University Shanghai, and has held postdoctoral research positions at the International Research Institute for Cultural Technology and Media Philosophy (IKKM), Bauhaus Universität, Weimar, and in the DFG project »Rhythm and Projection« at the Institute of General and Comparative Literature at Freie Universität, Berlin.

Paweł Mościcki jest filozofem, eseistą i pisarzem, profesorem w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Jest redaktorem internetowego pisma akademickiego Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej (pismowidok.org). Autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015), Foto-konstelacje. O Marku Piaseckim (2016), Migawki z tradycji uciśnionych (2017), Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości (2017), Lekcje futbolu (2019), Azyl (2022). W 2016, stworzył internetowy Atlas uchodźczy (refugeeatlas.com, w czasie rekonstrukcji) inspirowany Bilderatlas Mnemosyne Aby’ego Warburga. W 2022 ukaże się jego książka Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego.

Paweł Mościcki is a philosopher, essaist, writer; professor at the Institute of Literary Research in Warsaw (Polish Academy of Science). He is the editor of the online academic journal „View. Theories and Practices of Visual Culture (pismowidok.org). The author of the following books: Politics of Theater. Essays on Engaging Art (2008), Godard. Arcades Project (2010), The Idea of Potentiality. The Possibility of Philosophy According to Giorgio Agamben (2013), We Also Have Our Past. Guy Debord and History as a Battlefield (2015). Photo-constellations. On Marek Piasecki (2016), Snapshots from the Tradition of the Oppressed (2017), Chaplin. The Prevision of the Present (2017), Lessons of Football (2019), Asylum (2022). In 2016, he created an online Refugee Atlas (refugeeatlas.com, now under reconstruction) inspired by Aby Warburg’s Bilderatlas Mnemosyne.

spotkania | meetings:

Gość: Erika Balsom Prowadzenie: Paweł Mościcki, Elena Vogman No Master Territories: Feminist Worldmaking and the Moving Image: Refleksje o wystawie Wykład poświęcony będzie konceptualizacji i realizacji projektu No Master Territories: Feminist Worldmaking and the Moving Image, wystawy i programu kinowego, zrealizowanych w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie latem 2022 roku, a którego kuratorkami były Erika Balsom i Hila Peleg. W czasie, gdy feminizm odradza się […]

We współpracy z: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Więcej

Gość: Zairong Xiang Prowadzenie: Paweł Mościcki, Elena Vogman Musimy porozmawiać o penisie Teoretyczne zainteresowanie penisem, pomimo jego ambiwalentnej funkcji w psychoanalizie, gdzie wspomina się o nim, aby go wymazać (wykastrować jak u Freuda) lub uczynić wymazywalnym (jak u Lacana, gdzie obiektem zainteresowania jest fallus a nie penis), wykazują dziś właściwie tylko porn studies, historia medycyny i antropologia, gdzie penis jako organ działa lub nie działa skutecznie […]

We współpracy z: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Więcej

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej