PROGRAM O WSPÓŁPRACY ogłoszenie

Jasna 10 Krytyka Polityczna w Warszawie we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Fundacja Kaleckiego, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) ogłasza drugą edycję Programu Wsparcia Środowisk Twórczych.

Sztuka może być – i często jest – nie tylko formą opisu, ale też metodą wpływania na rzeczywistość, narzędziem jej zmiany. Zwłaszcza gdy nie ogranicza się do samej siebie, wychodzi poza granice wąskich dziedzin, spotyka się z dziedzinami innymi. Wykorzystuje ich dorobek i wchodzi z nimi w dialog. Jasna 10 chce być przestrzenią takiej wymiany, taką wymianę chce stymulować.

Dlatego też celem drugiej edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych jest umożliwienie realizacji premierowych dzieł sztuki w oryginalny sposób podejmujących tematykę społeczną. Nie chcemy narzucać twórcom i twórczyniom sztywnych ram gatunkowych, wierzymy że wiele z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze powstaje na przecięciu i pograniczu gatunków.

Wiemy, że trwająca już prawie rok pandemia nadal w szczególny sposób dotyka kultury. Stąd decyzja o przyznawaniu środków na dzieła realizowane grupowo. Umożliwi to nie tylko wsparcie większej liczby twórców i twórczyń, ale też pomoże ożywić tak bardzo kulturze potrzebnego ducha współpracy.

Ponieważ zdajemy też sobie sprawę, jak istotne – zwłaszcza dziś – jest wspieranie nowych inicjatyw i środowisk artystycznych, chcemy by co najmniej jedno z realizowanych w ramach Programu dzieł było tworzone przez debiutantki i debiutantów.

* * *

Zapraszamy grupy złożone z co najmniej trzech osób, twórców i twórczyń każdej dziedziny do zgłaszania swoich projektów.Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 (Fundacja Automatophone, Fundacja Kaleckiego, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) wyłonimy trzy i na każdy z nich przeznaczymy po 40 tysięcy złotych.

Informacje o naborze:

  • termin ogłoszenia naboru to 31 stycznia 2021
  • termin zgłaszania projektów mija 28 lutego o godzinie 23:59;
  • najpóźniej do 30 kwietnia komisja złożona z przedstawicielek i przedstawicieli  organizacji tworzących Jasną 10 wyłoni trzy projekty (w tym przynajmniej jeden realizowany przez debitantów_tki) i na każdy z nich przeznaczy po 40 000 zł brutto;
  • forma prezentacji utworów powinna nastąpić do 30 listopada 2021. Będzie ona uzgadniana z grupami indywidualnie i będzie brała pod uwagę specyfikę projektów oraz związane z pandemią okoliczności.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą mailową na adres [email protected]
Na zgłoszenie składają się:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
  • biogram grupy zgłaszającej projekt w formacie PDF

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Klauzula RODO
Formularz zgłoszeniowy

Żeby ściągnąć Formularz zgłoszeniowy: otwórz powyższy link, na górze po lewej stronie kliknij w „Plik (File)”, następnie w menu w „Pobierz (Download)”, wybierz format obsługiwany przez Twój edytor tekstu i gotowe! Pamiętaj, proszę, żeby przed wysłaniem nam wypełnionego zgłoszenia plik zapisać w formacie .pdf

Skład Komisji Konkursowej:
Krzysztof Bagiński (Kem), Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa), Michał Mendyk (Fundacja Automatophone), Jolanta Nabiałek(Krytyka Polityczna), Krzysztof Pijarski (Widok), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna, zastępczyni przewodniczącego komisji), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna, przewodniczący komisji)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy zgłoszenia może dokonać osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa?
Tak.

Co powinien zawierać biogram?
Biogram traktujemy jako formę przedstawienia się. Powinien więc on zawierać to, co chciałaby powiedzieć na swój temat osoba/grupa dokonująca zgłoszenia. W biogramie może znaleźć się pełen lub skrócony przebieg kariery artystycznej grupy/jej członków_iń, wzmianka o istotnych z punktu widzenia osoby zgłaszającej wystaw, festiwali, wydań czy publikacji, lista nagród i/lub stypendiów, adres strony internetowej itd. Ostateczną decyzję co do kształtu i formy pozostawiamy grupom dokonującym zgłoszeń.

Jak szczegółowe powinno być zgłoszenie?
Możliwie szczegółowe, acz w ramach wyznaczonych w Formularzu. Zgłoszenie powinno dawać wyobrażenie o kształcie przyszłego dzieła oraz umożliwić ocenę realności jego realizacji w przewidywanym czasie i budżecie. Na przykład: jeśli grupa do przeprowadzenia projektu planuje zaprosić dodatkowe osoby, warto ująć to w zgłoszeniu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że pewne działania o otwartym charakterze mogą nie być możliwe do pełnego sprecyzowania na etapie przygotowywania zgłoszenia. Jeśli więc grupa przewiduje tego rodzaju działania, zachęcamy do „ramowego” ich opisania i ujęcia w Formularzu.

Czy grupa może zaprosić do realizacji projektu osoby niebędące jej członkami_iniami?
Tak. Warto przy okazji zaznaczyć, że za członków_inie grupy (i potencjalnie Beneficjentów_tki Programu) uważa się osoby wymienione w zgłoszeniu jako grupa i które uczestniczą w realizacji projektu od jego początku do końca. Na każdym poszczególnym etapie realizacji projektu możliwe jest włączenie dodatkowych osób mających wykonać lub przeprowadzić konkretne, określone w czasie prace lub działania, które zostaną wykorzystane w projekcie. Takie osoby nie stają się automatycznie członkami_iniami grupy, w związku z czym nie dotyczy ich §5 ust. 10 lit. a Regulaminu. O ile to możliwe w momencie składania zgłoszenia, ww. działania powinny znaleźć odzwierciedlenie w kosztorysie i harmonogramie projektu.

Czy jedna osoba może być członkiem_inią więcej niż jednej grupy zgłaszającej projekt?
§5 ust. 10 lit. a Regulaminu rozstrzyga tę kwestię w sposób następujący: „osoba nie może otrzymać grantu jako członek_ini więcej niż jednej grupy”. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się jednej osoby w charakterze członka_ini grupy w więcej niż jednym zgłoszeniu, Komisja po pierwszej ocenie wniosków do dalszego procedowania dopuści tylko jedno – najwyżej ocenione – z ww. zgłoszeń.

Czy koszt realizacji projektu może być wyższy niż wysokość grantu? Czy realizowany w ramach grantu projekt może stanowić część większej całości?
Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu, Beneficjenci_tki są zobowiązani_e do prezentacji zgłoszonego w Programie dzieła do dnia 30 listopada 2021 roku oraz zgodnie z § 7 ust. 3 między Beneficjentami_tkami a Organizatorem podpisane zostaną umowy zarówno na realizację, jak i prezentację dzieła. Oznacza to, że prace realizowane w ramach Programu powinny stanowić samoistne dzieła oraz przybrać kształt i formę umożliwiające ich upublicznienie w wyznaczonym w Regulaminie terminie – niezależnie od tego, czy grupie uda się zdobyć dodatkowe finansowanie.

Jakie prawa do realizowanego w ramach Programu dzieła zachowuje grupa?
Zakres praw Organizatora do wykorzystywania dzieła zrealizowanego w ramach Programu będzie ustalany z Beneficjentami_tkami indywidualnie i brał pod uwagę specyfikę oraz charakter projektu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawa wyłączności premiery oraz dystrybucji dzieła przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

Dlaczego w Formularzu zgłoszeniowym harmonogram i kosztorys zostały połączone?
Celem harmonogramu i kosztorysu projektu jest opisanie oraz zaplanowanie krok po kroku etapów realizacji dzieła a także odzwierciedlenie podziału pracy wewnątrz grupy realizującej projekt. Połączenie kosztorysu z harmonogramem wynika z założenia, że za każde działanie składające się na projekt odpowiada konkretna osoba (bądź grupa osób), która za wykonanie go w stosownym czasie otrzymuje adekwatne wynagrodzenie. Rozumiemy jednak, że w harmonogramie mogą znajdować się działania niegenerujące kosztów – w takim przypadku sugerujemy w rubryce „koszt w PLN” wpisać „0”.

Czy mogę być uznana za debiutantkę, jeśli byłam laureatką stypendium twórczego i/lub jeśli moja praca została wykorzystana w reklamie?
Zawarta w §6 ust. 1 definicja zakłada, że debitantem_tką nie jest osoba, której realizowane odpłatnie prace zaistniały w obiegu artystycznym i/lub która za swoje działania twórcze pobierała wynagrodzenie od instytucji funkcjonujących na polu kultury artystycznej (z wyłączeniem dzieł realizowanych w ramach i podczas przebiegu edukacji artystycznej, w tym prac dyplomowych). Oznacza to – z jednej strony – że w rozumieniu Regulaminu debiutantami_tkami nie są beneficjenci_tki stypendiów twórczych, ale – ze strony drugiej – debitantem_tką pozostaje osoba, której prace zostały wykorzystane wyłącznie w obiegu innym niż artystyczny.

Czy jeżeli zdobędziemy jakieś inne środki na realizację możemy ich użyć do realizacji dzieła mimo tego, że dostaliśmy grant od Państwa?
Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu, Beneficjenci_tki są zobowiązani_e do prezentacji zgłoszonego w Programie dzieła do dnia 30 listopada 2021 roku oraz zgodnie z § 7 ust. 3 między Beneficjentami_tkami a Organizatorem podpisane zostaną umowy zarówno na realizację, jak i prezentację dzieła. Oznacza to, że prace realizowane w ramach Programu powinny stanowić samoistne dzieła oraz przybrać kształt i formę umożliwiające ich upublicznienie w wyznaczonym w Regulaminie terminie – niezależnie od tego, czy grupie uda się zdobyć dodatkowe finansowanie.

Czy istnieją przeciwwskazania do uzyskania dodatkowego wsparcia z ramienia samorządu lub urzędu miasta?
j. w. Zwracamy jednak uwagę, że środki na realizacje działań w ramach Program o Współpracy pochodzą z programu finansowanego przez m. st. Warszawy. Należałoby więc sprawdzić, czy fakt otrzymania grantu w Programie o Współpracy nie uniemożliwi osobie/grupie otrzymania kolejnego grantu miejskiego.

Czy wystawa jako forma finalnej prezentacji Projektu może być elementem większego wydarzenia związanego ze sztuką?
Prace realizowane w ramach Programu powinny stanowić samoistne dzieła oraz przybrać kształt i formę umożliwiające ich upublicznienie w wyznaczonym w Regulaminie terminie – niezależnie od tego, czy będą wpisywać się inne działania realizowane przy udziale grupy. Zakres praw Organizatora do wykorzystywania dzieła zrealizowanego w ramach Programu będzie ustalany z Beneficjentami_tkami indywidualnie i brał pod uwagę specyfikę oraz charakter projektu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawa wyłączności premiery oraz dystrybucji dzieła przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

Czy mimo zastrzeżenia przez Organizatora prawa do wyłączności dystrybucji na okres 6 miesięcy od prezentacji, istnieć będzie możliwość wspólnego uzgodnienia dalszych działań z Projektem przez wspomniany okres czasu – np. wystawy w formie objazdowej?
Tak, forma prezentacji będzie uzgadniana indywidualnie i brała pod uwagę specyfikę projektu i sytuację epidemiologiczną. Jednak prezentacja musi odbyć się przed końcem listopada i być dostępna nieodpłatnie dla mieszkańców_nek Warszawy i, jeśli to możliwe, w siedzibie Organizatora.

Jeżeli po premierze chcielibyśmy pokazać spektakl na jakimś festiwalu lub zaprezentować go gdzieś w innej formie, jak to wygląda?
Realizowane w ramach grantu dzieła muszą być dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców Warszawy. Jednakże możliwe jest realizowanie płatnych działań dodatkowych pod warunkiem, że brak pozyskania dodatkowych środków nie zagrozi realizacji premiery przed końcem listopada. Forma prezentacji będzie uzgadniana indywidualnie i brała pod uwagę specyfikę projektu i sytuację epidemiologiczną oraz – w uzasadnionych przypadkach – będzie mogła odbywać się w różnych miejscach. Po okresie 6 miesięcy zrealizowane w ramach grantu arysta_tka może wykorzystywać wedle swojego uznania. Jednakże ich dalszej dystrybucji powinna towarzyszyć wzmianka o źródle ich finansowania oraz Organizator będzie mógł zachować możliwość ich niewyłącznej prezentacji.

Czy premiera może się odbyć w jakimkolwiek miejscu? Np. za granicą?
Nie. Projekt realizowany w ramach Programu o Współpracy musi być dostępny nieodpłatnie dla mieszkańców_ek Warszawy (Jasna 10 realizuje działania w ramach grantu miejskiego), optymalnie w siedzibie lub na stronie www Organizatora (jednakże ostateczna forma prezentacji będzie uzgadniana indywidualnie i brała pod uwagę specyfikę projektu i sytuację epidemiologiczną)

Czy w przypadku prezentacji projektu w formie wystawy, istnieją przeciwwskazania do biletowania wstępu? Czy w trakcie wystawy będącej premierowym pokazem możliwa będzie sprzedaż dodatkowych materiałów, takich jak plakaty, gadżety?
Realizowane w ramach grantu dzieła muszą być dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców Warszawy. Jednakże możliwe jest realizowanie płatnych działań dodatkowych pod warunkiem, że brak pozyskania dodatkowych środków nie zagrozi realizacji premiery przed końcem listopada.

Jakie umowy będą podpisywane z Laureatami_tkami?
Dokładny kształt i rodzaj umów będzie uzgadniany z grupą indywidualnie i brał pod uwagę specyfikę realizowanego działania. Zwracamy uwagę, że kwota 40 tys jest kwotą brutto, w związku z czym i w budżecie należy podać kwoty brutto z uwzględnieniem wszelkich należnych podatków i składek. Zakładamy także możliwość podpisania umowy przez przedstawiciela_kę grupy, co jednak nie wpłynie na wysokość koniecznych do odprowadzenia podatków od poszczególnych wynagrodzeń i kosztów realizacji projektu.

Czy zawarta w zgłoszeniu koncepcja autorskiego Dzieła może zostać upubliczniona przez Organizatora także w przypadku nieotrzymania przez grupę grantu?
Nie. Członkowie_inie Komisji Konkursowej są zobowiązane_ni do zachowania poufności i utrzymania w tajemnicy autorskich koncepcji zgłaszanych do Programu. Niedotrzymanie tajemnicy oznacza celowe przekazanie informacji poufnych dotyczących zgłaszanych do Programu projektów dzieł będących autorskimi koncepcjami twórców_twórczyń i/lub grup oraz danych osobowych osobom postronnym w celach innych niż opisane w § 5 ust. 12 lit. c Regulaminu Konkursu (Organizator ma prawo wykorzystywać projekty dzieł w celach dokumentacyjnych i promocyjnych) oraz zgodnie klauzulą RODO będącą załącznikiem do Regulaminu. Celem tego zapisu jest w szczególności zabezpieczenie twórców_czyń i/lub grup przed wykorzystaniem ich autorskich koncepcji dzieł przez inne osoby. Upublicznione mogą być jedynie autorskie koncepcje, na których realizacje przyznany zostanie grant a także dane osób (imię, nazwisko i/lub nazwa grupy) nagrodzonych i wyróżnionych w Programie. Za niedotrzymanie tajemnicy członkom_iniom Komisji grozi regulaminowa kara finansowa.

* * *

Program Wsparcia Środowisk Twórczych jest realizowany przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej