Agata Cieślak, Daga Ochendowska
Jaskółka


PL | Jaskółka Pochodzące z Elbląga Daga i Agata oraz Anastazja i Alina z Brześcia spotkały się w Gdańsku w momencie, w którym zmagały się z trudnymi doświadczeniami osobistymi. Kolektyw Typiarki powstał rok później z potrzeby przekształcania emocji w działanie, ale także – i przede wszystkim – był sposobem na odnalezienie poczucia sprawczości i zabierania głosu w coraz bardziej zagmatwanej rzeczywistości. Agata Cieślak, wykorzystując swoje doświadczenie kuratorskie oraz tworzenia sztuki wizualnej zaangażowała się we wsparcie grupy w budowaniu unikatowego języka wypowiedzi oraz w pomoc przy formalnych kwestiach związanych z produkcją filmową i artystyczną. Grupa poszukiwała wspólnie narzędzi do przełożenia energii i wrażliwości członkiń na realizacje społeczno-artystyczne. Przygotowała edukacyjny film krótkometrażowy. Jego narracja skupia się wokół sytuacji migrantek z Europy Wschodniej mieszkających w Polsce, a także nagłaśnia problemy, z jakimi muszą mierzyć się mieszkające tu kobiety.

ENG | Swallow Bird Daga and Agata from Elbląg and Anastazja and Alina from Brześć met with each other in Gdańsk at the time when they were all struggling with difficult personal experiences. Typiarki collective was formed a year later out of the need to transform emotions into action, but also, and above all, to find a sense of agency and to speak out in a more and more confusing reality. Agata Cieślak, using her experience as a curator and visual art creator, engaged herself in supporting the group in building a unique language of expression and in helping with the formal issues related to film and artistic production. Together, the group searched for tools to translate the energy and sensitivity of its members into social-artistic projects. The group made an educational short film. Its narrative focuses on the situation of Eastern European migrant women living in Poland and publicizes the problems faced by women living there. 

FOTOSY

BIOGRAM

PL | TYPIARKI –  to neosłowiański kolektyw feministyczny wykorzystujący głównie fotografię performatywną oraz film, powołany do życia w 2019 roku w Gdańsku przez Dagę Ochendowską, Agatę Kot, Anastazję Shelegovą i Alinę Suhoveyko.

Agata Cieślak – artystka wizualna, w swoich ostatnich pracach skupia się na problemie klasowości sztuki oraz badaniu mechanizmów kontroli i suwerenności sztuki współczesnej. Mimo wielu wątpliwości wciąż wierzy w istotę sztuki.

Daga Ochendowska – krytyk sztuki, kurator trickster. Część kolektywu Typiarki. Matka marki Dbam. Mieszka za miastem. Marzy o wyjeździe z Polski.

ENG | TYPIARKI  a neo-Slavic feminist collective that uses mainly performative photography and film. It was established  in Gdansk in 2019 by Daga Ochendowska, Agata Kot, Anastasia Shelegova and Alina Suhoveyko.

Agata Cieślak – a visual artist, in her recent works, she focuses on the issue of class in art and the examination of the control mechanisms and sovereignty of contemporary art. Despite many doubts, she still believes in the importance of art.

Daga Ochendowska – an art critic, curator. A part of Typiarki collective. The mother of Dbam label. She lives outside the city and dreams of leaving Poland.

 

 

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej