GENERATION CHANGE Program wsparcia grup nieformalnych


Krytyka Polityczna inauguruje program wsparcia grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i ruchów społecznych Generation Change. Wraz z partnerami z European Community Organizing Network, Narrative Initiative i Fundacji Rzecz Społeczna zapraszamy do udziału w rocznym przedsięwzięciu, obejmującym szkolenia, seminaria oraz pomoc w realizacji projektów społecznych i kampanii.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Dla kogo jest program Generation Change?

Jeśli działasz w Warszawie lub okolicach i jesteś częścią grupy, organizacji, kolektywu, aktywnych w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych obszarach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego, ten program jest dla Ciebie.

Jeśli Twoja organizacja, grupa czy kolektyw chce do sierpnia 2021 zrealizować projekt społeczny lub społeczno-kulturalny, albo kampanię i potrzebuje wsparcia infrastrukturalnego oraz know-how dla ich skutecznego przeprowadzenia, ten program jest dla Ciebie.

Jeśli dążysz do wzmocnienia realizowanego projektu lub kampanii i rozwinięcia swojej grupy czy kolektywu poprzez pozyskanie wiedzy w obszarach takich jak rodzaje organizacji, mobilizowanie społeczności, pozyskiwanie funduszy, komunikacja za pomocą mediów społecznościowych, kwestie prawne, ten program jest dla Ciebie.

Jeśli zamierzasz poszerzyć zasięg oddziaływania swojej kampanii lub projektu i wzmocnić swoją organizację, kolektyw czy ruch społeczny dzięki pozyskaniu wiedzy z zakresu kluczowych problemów współczesnej polityki, społeczeństwa, kultury, gospodarki, ten program jest dla Ciebie.

Jeśli w realizacji projektu lub kampanii potrzebujesz wsparcia infrastrukturalnego – miejsca spotkań, bezpiecznej przestrzeni do planowania działań, dostępu do internetu i sprzętu, ten program jest dla Ciebie.

Jeśli w realizacji kampanii albo projektu liczysz na pomoc bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek, którzy przez rok pracować będą z Tobą i Twoją organizacją w celu zrealizowania waszych działań, ten projekt jest dla Ciebie.

Jeśli Twoja organizacja, grupa lub kolektyw szuka możliwości współpracy z innymi aktywnymi osobami w Polsce i zagranicą, ten program jest dla Ciebie.

Ważne – wspieramy kolektywy, grupy i organizacje, nie indywidualnych działaczy i działaczki. Jeśli czujesz, że ten program może być dla Ciebie, lecz działasz indywidualnie, zaproś do realizacji swojej kampanii lub projektu inne osoby i zgłoście się razem.

Co oferuje program Generation Change?

Program Generation Change obejmuje:

1. Warsztat Siła Społeczności – Narracja Zmiany dotyczący organizowania społecznościowego i budowania narracji o własnym działaniu i o świecie współczesnym prowadzony przez przedstawicieli i przedstawicielki European Community Organizing Network, Narrative Initiative, Fundacji Rzecz Społeczna i Krytyki Politycznej, który odbędzie się w dn. 13-14 listopada w Warszawie;

2. Cztery szkolenia, które będą miały miejsce pomiędzy styczniem i czerwcem 2021 r., obejmujące tematy takie jak:

  • rodzaje organizacji z uwzględnieniem sposobów zarządzania, w tym zarządzanie partycypacyjne oraz warunki prawne ich funkcjonowania;
  • angażowanie społeczności do projektów i kampanii z uwzględnieniem ich oczekiwań i potrzeb;
  • komunikacja, budowanie narracji o własnym działaniu i o świecie współczesnym, używanie mediów społecznościowych dla zwiększenia zasięgu działań i angażowania ich odbiorców;
  • pozyskiwanie funduszy, finansowanie społecznościowe i podejście oparte na budowaniu społeczności wokół organizacji, kampanii i projektu.

3. Cztery seminaria z udziałem uznanych ekspertów i ekspertek odnośnie kluczowych problemów świata współczesnego z obszaru polityki, spraw społecznych, kultury, gospodarki, ekologii i praw człowieka, które odbędą się między styczniem i czerwcem 2021 r.

4. Stały dostęp do infrastruktury warszawskiej siedziby Krytyki Politycznej przy ul. Jasnej 10 jako miejsca zebrań, spotkań zamkniętych i publicznych, z dostępem do internetu i sprzętu;

5. Stałą opiekę i wsparcie w realizacji projektu lub kampanii ze strony doświadczonych działaczy społecznych, którzy zaproponują indywidualny tok pracy z wybranymi do programu grupami.

6. Wymianę doświadczeń z aktywnymi osobami z innych części Polski, z Europy i USA.

Do udziału we wszystkich wymienionych aktywnościach zaprosimy przynajmniej po trzy osoby z każdej organizacji, grupy nieformalnej lub kolektywu, biorących udział w programie Generation Change.

W związku z pandemią COVID-19 część działań w ramach programu może zostać przeniesiona online. Organizatorzy będą przestrzegać zaleceń sanitarnych, na pierwszym miejscu stawiając bezpieczeństwo zdrowotne uczestników i uczestniczek programu.

Program Generation Change trwa od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. Udział w programie jest bezpłatny.

Jak wziąć udział w programie Generation Change?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, opisz projekt lub kampanię, którą chcesz zrealizować w ramach działań swojej organizacji, grupy nieformalnej czy kolektywu.

Termin zgłoszeń: do 11 października włącznie.

Spośród zgłoszeń, do dn. 16 października wybierzemy 5 grup, organizacji lub kolektywów, które zaprosimy do udziału w programie.

Jeżeli jesteś indywidualnym działaczem lub działaczką, lub jesteś aktywny, aktywna poza Warszawą, lecz zainteresował cię program Generation Change, istnieje możliwość aplikowania do udziału tylko w warsztacie Siła Społeczności – Narracja Zmiany, który odbędzie się w dn. 13-14 listopada w Warszawie i organizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rzecz Społeczna.

Zespół programu Generation Change:

Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna, Warszawa) – koordynator programu, opiekun 2 grup w ramach programu.
Mikołaj Syska (Krytyka Polityczna, Warszawa) – opiekun 3 grup w ramach programu.
Magdalena Malińska (Krytyka Polityczna, Warszawa) – współkoordynatorka programu, wsparcie merytoryczne.
Natalia Kałuża (Krytyka Polityczna, Cieszyn) – opiekunka grupy w Cieszynie.
Joanna Wowrzeczka (Krytyka Polityczna, Cieszyn) – współpraca merytoryczna w Cieszynie.
Elżbieta Rutkowska (Krytyka Polityczna, Trójmiasto) – współpraca merytoryczna w Trójmieście.
Dagmara Kubik (European Community Organizing Network, Fundacja Rzecz Społeczna) – opieka programowa i szkoleniowa nad nurtem organizowania społecznościowego.
Steve Hughes (European Community Organizing Network, Working Families Party USA) – opieka programowa i szkoleniowa nad nurtem organizowania społecznościowego.
Michał Sutowski (Krytyka Polityczna, Warszawa) – współpraca programowa: seminaria i szkolenia.
Agnieszka Wiśniewska (Krytyka Polityczna, Warszawa) – współpraca programowa: seminaria i szkolenia.
Andrzej Mikołajewski (Krytyka Polityczna, Warszawa) – współpraca programowa: seminaria i szkolenia.
Organizacja Narrative Initiative (USA) – wsparcie programowe w nurcie budowania narracji.

Partnerzy programu Generation Change:

European Community Organizing Network jest siecią zrzeszającą organizatorów społecznościowych w Europie z naciskiem na rozwój sektora organizowania społecznościowego i tworzenie przestrzeni dla organizatorów z różnych krajów dla wspólnego rozwijania swoich praktyk. ECON zrzesza ponad 20 organizacji, zajmuje się prowadzeniem szkoleń i opieką mentorską dla indywidualnych organizatorów społecznościowych, tworzeniem przestrzeni wymiany doświadczeń między różnymi krajowymi i regionalnymi inicjatywami organizowania społecznościowego w celu opracowania wspólnej praktyki strategicznej na poziomie europejskim oraz wspieraniem skoordynowanych działań w zakresie zbierania funduszy na rzecz rozwoju sektora organizowania społecznościowego. W treakcie szkoleń trenerzy i trenerki zrzeszonych w sieci organizacji przekazują praktyczną wiedzę o tym, jak realizować kampanie społeczne, wywierać presję społeczną, budować silną społeczną organizację. Więcej o metodzie organizowania społecznościowego przeczytać można w publikacji ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE – Władza w rękach społeczności lokalnych.

Narrative Initiative jest amerykańską organizacją wspierającą praktyków, badaczy i trenerów specjalizujących się w zmianie narracji. Bada sytuacje, w których narracja może katalizować nowe ruchy społeczne i zmianę polityczną. Narrative Initiative opiera swoje działania na historii prac z zakresu badań nad zmianą narracji, łącząc oddolną organizację, komunikację, rzecznictwo polityczne, zmianę kulturową, sztukę, naukę i technologię w celu skoordynowania wysiłków na rzecz długotrwałej transformacji rzeczywistości. Łącząc myślenie narracyjne z podejściem multidyscyplinarnym, Narrative Initiative działa na rzecz wspólnoty praktyk, która tworzy długoterminową zmianę w sercach i umysłach ludzi.

Partner warsztatu Siła Społeczności – Narracja Zmiany:

Fundacja Rzecz Społeczna wspiera inicjatywy oddolne oraz grupy mieszkanek i mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz swoich społeczności i otoczenia. Fundacja, wykorzystując w swojej pracy narzędzia partycypacyjne: kampanie społeczne, organizowanie społecznościowe i edukację obywatelską, realizuje projekty w obszarach takich jak wspieranie kobiet, ochrona klimatu i działania obywatelskie Podstawą działalności Fundacji jest idea partnerskiej współpracy z ludźmi, którzy reprezentują różne środowiska: mieszkańców, aktywistów, władze samorządowe i sektor prywatny. Rzecz Społeczna jest zrzeszona w sieci European Community Organizing Network.

Program Generation Change realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu Generation Change: Civil Society Actors Support Program.

PARADA WIEJSKOŚCI

PARADA WIEJSKOŚCI

koncerty, parady, rozmowy, dyskusje, potańcówki. festiwal.
13 i 14 czerwca.
zapraszamy.

Dowiedz się więcej