Stypendia artystyczne dla osób z Ukrainy

Konkurs na stypendium artystyczne dla osób z Ukrainy
4. edycja PROGRAMU WSPARCIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Конкурс на мистецьку стипендію для осіб з України
4 випуск ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА

(Нижче україномовна версія)

Jasna 10 | Świetlica Krytyki Politycznej w Warszawie od kilku lat prowadzi Program Wsparcia Środowisk Twórczych. Do tej pory odbyły się trzy edycje: Program Solidarnościowy, Program o Współpracy i Program Oporu. Wszystkie te słowa – solidarność, współpraca i opór – nabierają dziś, w obliczu napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nowych znaczeń. Tak jak i nowych znaczeń nabiera sama idea wspierania środowisk twórczych.

Uruchamiamy specjalną, skierowaną do ukraińskich artystek i artystów w Warszawie edycję naszego programu. Bierze się ona z Oporu – niezgody nie tylko na zbrojną inwazję, ale też niszczenie przez rosyjskie wojska ukraińskiej kultury. Bierze się ona z poczucia Solidarności – z Ukrainkami i Ukraińcami, z ukraińskimi środowiskami twórczymi na uchodźstwie. Opiera się ona na idei współpracy – zdajemy sobie sprawę, że dzięki niej ukraińskim artystkom i artystom łatwiej będzie znaleźć swoje miejsce w Warszawie.

Ukraińska edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych nie jest zorientowana na „fizyczną” realizację dzieł sztuki. Przybierze ona formę stypendiów artystycznych, w ramach których stypendyści_stki będą mogły podjąć lub kontynuować pracę w swoich dziedzinach sztuki. Programu nie ograniczamy do jednej dziedziny, ale adresujemy go przede wszystkim do osób nieosadzonych jeszcze w polskim środowisku artystycznym. Przy ocenie zgłoszeń będziemy zwracać uwagę zarówno na artystyczny, jak i społeczny wymiar przedkładanych projektów. Komisja złożona z osób prowadzących Jasną 10 | Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej wyłoni dwa projekty, które wesprzemy stypendiami w wysokości 12 tys. złotych każde. Dodatkowo osoby, które zostaną wybrane przez jury, będą mogły uzyskać wsparcie infrastrukturalne i kuratorskie dla swojej pracy artystycznej – w ramach możliwości zespołu Świetlicy Krytyki Politycznej w Warszawie. W zależności od charakteru prac laureackich, planujemy na początku przyszłego roku organizacje spotkań służących jednocześnie prezentacji rezultatów działań i integracji stypendystów_ek z warszawskim środowiskiem twórczym.

Zgłoszenia – w języku polskim lub angielskim – prosimy wysyłać w formularzu zgłoszeniowym: https://forms.gle/QCHKttyRkurRfUc4A do 31.08.2022.

Конкурс на мистецьку стипендію для осіб з України

4 випуск ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Jasna 10 (Ясна 10) | Центр «Політичної критики» у Варшаві протягом декількох років реалізує Програму підтримки творчого середовища. Дотепер відбулися вже три випуски: Програма солідарності, Програма співпраці та Програма опору.  Всі ці слова – солідарність, співпраця та опір – набувають сьогодні, перед обличчям вторгнення Російської Федерації в Україну, нового значення. Так само, як нового значення набуває і сама ідея підтримки творчого середовища.

Ми запускаємо спеціальний випуск нашої програми, адресований українським мисткиням та митцям у Варшаві. Він випливає з Опору – протистояння не лише збройному вторгненню, а й нищенню української культури російською армією. Він також випливає з почуття Солідарності – з українками та українцями, з українським творчим середовищем в еміграції. В основі лежить ідея співпраці – ми розуміємо, що українським митцям буде легше знайти своє місце у Варшаві.

Український випуск Програми підтримки творчого середовища не орієнтований на «фізичну» реалізацію творів мистецтва. Він матиме форму мистецької стипендії, у рамках якої стипендіати/тки зможуть почати або продовжити роботу у своїй галузі
мистецтва. Програма не обмежується лише однією сферою, але вона адресована, передусім, особам, які ще не увійшли до польського мистецького середовища. Оцінюючи заявки, ми звертатимемо увагу як на художній, так і на соціальний вимір поданих проєктів. Журі, до складу якого входять особи, які керують Ясна 10 | Центром «Політичної критики» у Варшаві, вибере два проєкти, які ми підтримаємо стипендіями у розмірі 12 тис. злотих кожна. Додатково особи, яких вибере журі, зможуть отримати інфраструктурну та кураторську підтримку для своєї мистецької роботи – у рамках можливостей, запропонованих командою Центру «Політичної критики» у Варшаві. Залежно від характеру робіт лауреатів, ми плануємо організувати зустрічі на початку наступного року, щоб презентувати результати діяльності та інтегрувати стипендіатів/ток у варшавське творче середовище.

Заяви – польською або англійською мовами – надішліть, будь ласка, через форму заявки: https://forms.gle/QCHKttyRkurRfUc4A до 31.08.2022

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej