Grupa Szkoła cieszy-n
Społeczna strategia rozwoju oświaty w Cieszynie


DIAGNOZA PROBLEMU

29 czerwca 2021 roku na spotkaniu w Domu Narodowym w Cieszynie, zorganizowanym przez Urząd Miejski, z udziałem Burmistrzyni Gabrieli Staszkiewicz i Burmistrza Krzysztofa Kasztury, odbyła się prezentacja dokumentu „Strategia rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026” (red.: B. Kołcio, A. Rzeszut, M. Tobor, K. Tryba-Taborska, J. Zięba, Vulcan sp. z o.o., Cieszyn 2021) opracowanego przez firmę Vulcan Sp z o.o. z Wrocławia.

Część zespołu grupy Szkoła cieszy-n pracowała przy opracowywaniu Strategii – Wioletta Matusiak i Joanna Wowrzeczka, wprowadzając do jej zapisów cele, w postaci zmiany modelu uczenia na konstruktywistyczny, realizacji innowacji w szkołach, budowania współpracującej sieci innowacyjnych nauczycieli.

Po zapoznaniu się z gotowym dokumentem, jako grupa Szkoła cieszy-n, krytycznie oceniliśmy przedstawioną w nim diagnozę stanu obecnego oświaty, prognozy oraz zawarte rekomendacje i zalecenia. Mamy przekonanie, że analiza nie podejmuje ważnych wątków dla cieszyńskiej oświaty, ale także pomija lub błędnie interpretuje część danych. Jednym ze wskazanych celów strategicznych jest optymalizacja kosztów – rozumiana w dokumencie głównie jako ograniczanie wydatków, gdzie wskazywane są konkretne rozwiązania i działania do podjęcia. Optymalizacja kosztów wskazana przez firmę Vulcan w wielu miejscach jest niekorzystna dla uczniów i ich rodzin, zakłada np.:

  • zmniejszenie udziału etatów nauczycieli wspomagających dla uczniów z orzeczeniem

o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • ograniczenie dostępności pomocy psychologicznej;
  • brak podziału na mniejsze grupy podczas lekcji języka angielskiego czy lekcji basenu.

Autorzy opracowania, przedstawiając niektóre z rekomendacji, opatrują je komentarzem typu „gdyby restrykcyjnie trzymać się przepisów prawa, choć trzeba pamiętać, że czasami nie służyłoby to uczniom”.

Zdajemy sobie sprawę z rosnących wydatków na oświatę i malejących wpływów do budżetów samorządów. Już w poprzedniej strategii oświaty w Cieszynie („Strategia rozwoju oświaty w Cieszynie do roku 2020”, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Cieszyn 2014.), do roku 2020, sygnalizowano potrzebę szukania rozwiązań wpływających na ograniczenie wydatków ponoszonych przez miasto z tytułu realizacji zadań oświatowych. Przy czym, uwaga, wskazywano konieczność uzgadniania procesów restrukturyzacji oświaty ze stroną społeczną oraz drogę trudniejszą, choć przez autorów wskazywaną jako bardziej racjonalną, wzrost dochodów placówek oświatowych.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

W stronę Społecznej strategii rozwoju oświaty w Cieszynie

Zapoznając się wnikliwie z dokumentem, żywo dyskutując go w swoim gronie, zbierając również głosy specjalistów, nabraliśmy przekonania, że dokument Strategii powinien być poddany szerokiej publicznej dyskusji i poprawiony. Podjęliśmy aktywne działania na rzecz dotarcia z informacją do jak najszerszego grona odbiorców – mieszkańców Cieszyna, pracowników oświaty, pracowników innych instytucji związanych z oświatą i zdrowiem dzieci i młodzieży. Dzięki naszym staraniom i otwartości Burmistrzów termin konsultacji dokumentu został wydłużony z dn. 02.09.2021 do dnia 31.10.2021, 31.01.2022, a następnie do dnia 28.02.2022 r.

Urząd Miasta w Cieszynie wraz z Centrum Usług Wspólnych zorganizowali spotkania informacyjne dot. strategii w każdej szkole podstawowej w Cieszynie i spotkanie online.

Pomysł na Społeczną strategię rozwoju oświaty dla miasta Cieszyna na lata 2022-2026 wyniknął z jednej strony z naszej niezgody i sprzeciwu wobec proponowanych rozwiązań i planowanych oszczędności, a przy tym jednocześnie z naszej wiedzy, doświadczeń zawodowych i rodzicielskich, gotowości do pracy nad zmianą polskiej edukacji na lepsze i głębokiego, płynącego z serca i głowy przekonania, że nie ma nic ważniejszego niż edukacja młodych ludzi.

Opracowana przez zespół Szkoła cieszy-n społeczna wersja strategii rozwoju oświaty dla miasta Cieszyna na lata 2022-2026, opiera się na wizji, misji i celach strategicznych, określonych w dokumencie pt. „Strategia rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026” (oprac. firma Vulcan Sp z o.o. z Wrocławia na zlecenie Miasta Cieszyna). Rozszerzeniu, zmianie, przeformułowaniu, dookreśleniu, podlegały misja, cele operacyjne i wskaźniki realizacji celu, a także informacja o realizujących cele, zostały także dodane informacje o możliwych do realizacji działaniach. 

„Społeczna strategia rozwoju oświaty dla miasta Cieszyna na lata 2022-2026” to dokument „w procesie” – planujemy go rozwijać, sprawdzać aktualność zapisów i monitorować stopień realizacji celów.

Przeczytaj “Społeczną strategię rozwoju oświaty dla miasta Cieszyna na lata 2022-2026”

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY | nabór otwarty

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY | nabór otwarty

Zapraszamy fotografki i fotografów do zgłaszania swojej twórczości do stypendium pamięci artysty.

Dowiedz się więcej