Grupa Globalna Wioska
Sztuka dla pokoju


DIAGNOZA PROBLEMU

Działając w ramach grupy nieformalnej „Globalna Wioska” od początku istnienia zajmujemy się popularyzacją edukacji globalnej. Sieć współzależności we współczesnym świecie jest już tak głęboka i zaawansowana, że nie da się myśleć przyszłościowo o indywidualnym „ja” bez uwzględnienia kolektywnego „my”. Znalezienie panaceum na największe wyzwania, przed którymi w XXI w. stoi ludzkość, wymagają świadomości obywatelskiej wykraczającej daleko poza granice własnego państwa. Problemy społeczne się internacjonalizują w błyskawicznym tempie.

W obliczu tych zjawisk dynamika migracji do Europy w ostatnich kilkudziesięciu latach zaczęła przybierać na sile. Nierówności w globalnym układzie sił, postkolonialny wyzysk, zmiany klimatyczne — podtrzymywane sztucznie ubóstwo w państwach globalnego południa sprawia, że miliony osób w trosce o swoje życie ucieka na północ. W trakcie tych starań dziesiątki tysięcy ludzi umarły na szlakach migracyjnych takich jak szlak śródziemnomorski, szlak bałkański czy szlak białoruski. W dalszym ciągu jednak największy ciężar w zakresie udzielania schronienia osobom z doświadczeniem uchodźczym ponoszą najbardziej ubogie państwa, takie Kolumbia, Uganda, Liban, Pakistan, Sudan, Bangladesz. Aż 83% takich osób goszczone jest w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Państwa europejskie, w tym Polska, skutecznie ograniczają i kryminalizują migracje. Wizerunek migranta jest dla wielu partii politycznych skutecznym narzędziem do budowania strategii zarządzania strachem, dlatego też w udzielaniu pomocy osobom z doświadczeniem uchodźczym najbardziej skuteczne są organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie. Słabe finansowanie sprawia jednak, że w wielu przypadkach aktywiści i aktywistki są zmuszeni dopłacać do własnej działalności społecznej oraz pracować do granic swojej wytrzymałości. Receptą na to może być jedynie międzysektorowa współpraca, jak i społeczne wsparcie dla lokalnych organizacji i kolektywów. W tym celu jednak należy działać z myślą o wzmacnianiu empatycznych postaw w środowisku — poprzez docieranie do osób cechujących się różną wrażliwością i preferujących różne sposoby komunikacji. Oddolne inicjatywy przełamują medialną ciszę na temat niepopularnych wątków, takich jak podwójne standardy wobec osób migrujących. Obecność osób o innym pochodzeniu jest stała, długotrwała i ważna społecznie, a mimo to chętnie marginalizowana przez polityków, urzędników i część społeczeństwa.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

KAMPANIA
SZTUKA DLA POKOJU

Postanowiłyśmy w naszym projekcie „Sztuka dla Pokoju” wesprzeć lokalną oddolną inicjatywę działająca na rzecz pomocy osobom z doświadczeniem uchodźczym. W ramach akcji nawiązałyśmy współpracę z dwunastoma artystami i artystkami, których prace zostały przekazane „Poznańskiej Garażówce”. Łącznie udało się zrealizować druk cyfrowy oraz oprawę trzydziestu jeden obrazów i grafik, które pojawią się na przyszłych edycjach miejskiego kiermaszu. Zależało nam na wsparciu istniejącej już w Poznaniu inicjatywy, która od lat pielęgnuje relacje z lokalną społecznością i sukcesywnie zbiera środki na rzecz pomocy osobom z doświadczeniem uchodźczym. Jednocześnie ważnym było dla nas, żeby poza dochodem ze sprzedaży, prace mogły zostać wykorzystane w celach edukacyjnych w czasie poprzedzającym organizację następnego kiermaszu garażówkego.

Chciałyśmy podkreślić relację pomiędzy aktywizmem społecznym a pracą twórczą z przestrzenią i ze społecznościami lokalnymi. Większość dzieł przekazanych nam przez artystów i artystki oscyluje wokół tematu pokoju oraz pomocy osobom z doświadczeniem uchodźczym, daliśmy jednak twórcom i twórczyniom pełną swobodę w zakresie do tematu. Działałyśmy z podstawowym założeniem, że sztuka pozwala na przełamywanie tabu i może stać się mechanizmem zmiany społecznej. Prace uwzględnione w naszym projekcie mają rezonować na trzech płaszczyznach — edukacyjnej, kulturalnej i bezpośredniego wsparcia. Prace, które finalnie pójdą na sprzedaż na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym, przed spieniężeniem znajdą zastosowanie podczas pogadanek edukacyjnych oraz wystaw. Dobór sztuki jest skierowany uniwersalnie, z myślą o osobach wszelkiego pochodzenia i o różnym statusie. „Sztuka dla Pokoju” to akcja pomostowa, sieciująca osoby artystyczne i oddolną poznańską inicjatywę, tworząc jednocześnie platformę do przyszłych działań. Ma na celu ukazać siłę wspierania lokalnych kolektywów i organizacji pozarządowych oraz podkreślić multifunkcjonalność sztuki zaangażowanej społecznie.

Długofalowym efektem będzie wzmocnienie lokalnej społeczności działającej na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym, jak również zwiększenie świadomości wśród grup niezaznajomionych z tematem. Chcemy przekraczać podziały w duchu intersekcjonalności, organizując dyskusje i wystawy wokół różnych aspektów migracji — migracji klimatycznych, praw osób migrujących, sytuacji ofiar konfliktów i katastrof naturalnych.

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY | nabór otwarty

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY | nabór otwarty

Zapraszamy fotografki i fotografów do zgłaszania swojej twórczości do stypendium pamięci artysty.

Dowiedz się więcej